Välkommen!

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSONISM.SE

 

Juridik

Hjälp och stöd, det är viktigt att hitta strategier för att hantera vardagen. Ansvaret för samhällets resurser är uppdelade på bl a kommunen, regionen eller landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och staten. I kommunen delas ansvaret av olika förvaltningar. Det kan därför vara svårt att veta vilken myndighet man skall vända sig till för olika hjälpbehov.

 

En person med funktionshinder har enligt lag rätt att få hjälp med olika stödfunktioner. Stödfunktioner regleras i flera lagar bl a i Socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). LSS och till viss del även SoL är sk rättighetslagar, vilket innebär att de talar om vad den enskilde har rätt att få av myndigheten.

 

Det är inte lätt att hålla isär de olika stödfunktioner som finns. Syftet är att ge en bild så att det finns möjlighet att veta vad medborgares rättigheter är.

 

 

- Socialtjänstlag (2001:453)

- Till viss del rättighetslag

- Skäliga levnadsvillkor

 

 

  • Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS

- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

- Rättighetslag

- Goda levnadsvillkor

- Lagen gäller för tre personkretsar

 

 

- Lag (1993:389) om assistansersättning

- Rättighetslag

- Assistansersättning kan beviljas när en svårt funktionshindrad person behöver personlig assistans i sin dagliga livsföring

- Lagen gäller för tre personkretsar

 

LASS upphör som lag och blir 51 kap i Socialförsäkringsbalken, där det sägs att allt i LSS nu gäller för assistansersättning

 

Mer om Lagändringar i LSS/LASS från 1 januari 2011, se http://www.independentliving.org/assistanskoll/20101229-Lagandringar-i-LSSLASS-fran-1-januari-2011.html

 

 

  • Lag om handikappersättning och vårdbidrag - HE

- Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

 

 

- Lag (1997:736) om färdtjänst

 

 

- La

g (1997:735) om riksfärdtjänst

 

 

- Förordningen om bilstöd till personer med funktionshinder, SFS 1988:890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                            |    STARTSIDAN    |    DIAGNOS    |    JURIDIK    |    VÅRD/OMSORG    |    FORSKNING    |

 ______________________________________________________________________________________________________________________________